ПРО МЕНЕ

Назаревич Олег Богданович

Скринька: Oleg.Nazarevych(AT)taltek.info, taltek.te(AT)gmail.com

Адреса: Тернопільський Національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001, Україна

Кредо: “Зробити своє життя аргументом своєї філософії” (А. Швейцер)

Освіта:

 • 1996-1999  –  аспірантура ТНТУ
 • 1991-1996 – Тернопільський приладобудівний інститут
 • 1981-1991 – середня школа №20 м.Тернополя

Досвід професійної діяльності:

 • З 1 вересня 2011 – до тепер асистент кафедри “Комп’ютерних наук“.
 • 2007 – 2011 – кафедри КН і ВІ, асистент.
 • 1999 – 2006 – лабораторія “Проектування різального інструменту”, мережевий адміністратор; інженер 2 категорії.
 • 1996 – 1999 – лабораторія “Проектування різального інструменту”, інженер 1 категорії.
 • 1991-1996 – студент Тернопільського приладобудівного інституту (спеціальність інженер-механік, спеціалізація різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ)

Громадська та соціальна активність: голова ТМГО “Стріха” (1991-1996), проведення екскурсій зі студентами ТНТУ.

Курси, читані в ТНТУ:

 • “Пакети прикладних програм”
 • “Машинне конструювання”,
 • “Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва”
 • “Комп’ютерні системи захисту інформації”
 • “Планування експерименту”
 • “Архітектура комп’ютерів”
 • “Технічні засоби КІС”
 • “Комп’ютерні системи обробки мультимедійної та текстової інформації”
 • “Основи патентознавста”
 • “Історія науки і техніки”
 • “Технології розприділених обчислень та програмування”

Головні напрями наукових досліджень:
Часові ряди, аналіз динаміки газоспоживання міста, інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста.

Тема дисертаційного дослідження:
«Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології).  Науковий керівник: д.т.н., проф. Щербак Л.М.
Наукові зацікавлення та навики роботи:
 • CAD/CAM (AutoCAD, Inventor)
 • захист інформації, linux, інтернет-технології (HTML,XML)
 • web-програмування (PHP)
 • реляційні SQL-бази даних (Interbase, Mysql, MongoDB)
 • мережеве адміністрування гібридних ОС (linux-server – windonw NT-client)
 • DataMining, Information Retrieval, SemanticWeb, Folksonomy
 • нові технології в дистанційному навчанні на основі Web 2.0
 • статистична обробка даних, прогнозування, математичне моделювання
 • нейронні мережі
 • аналіз та моделювання часових рядів (газоспоживання)
 • ГРІД (УНГ) та паралельні обчислення для статистичних обрахунків
 • Метаматичні пакети для статистичного опрацювання даних вимірювання: Matlab, Octave, R

Участь у професійних форумах та конференціях: учасник 20 науково-технічних конференцій (Lviv iCamp, Lviv SMCamp, HPC DayTernopil DevCamp2013)

Публікації: автор 25 наукових публікацій та 7 статей.

Статті:

 1. Назаревич Б. Розрахунок та проектування черв’ячно-шліцевої  фрези для виготовлення шліцевого валика з правобічними шліцами з використанням ЕОМ / Назаревич Б.І., Назаревич О.Б. // Науковий журнал “Вісник Тернопільського державного технічного університету”. – 2001. – том 6, №4. . – С.65-87.
 2. Назаревич О. Комбінована система миттєвого реагування в задачах захисту / О.Б. Назаревич, О.П. Коріненко // Науковий вісник ТДТУ. – №11. – 2006 – С.190-196.
 3. Назаревич О. Дослідження особливостей енергоспоживання  в умовах ритміки методом гістограмного аналізу / О.В. Мацюк, О.Б. Назаревич, М.В. Приймак, Г.В. Шимчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Міжнародний науково-технічний журнал. – 2009. – N2. – С. 182-185.
 4. Назаревич О.Б. Виділення річного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання / О.Б. Назаревич // Вісник ТНТУ (Математичне  моделювання. Математика. Фізика). — 2011. — Т. 16, № 4. — С. 201-209.
 5. Назаревич О.Б. Виділення трендових складових часового ряду газоспоживання методом “Гусениця-SSA” в українському національному гріді / О.Б. Назаревич // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетці НАН України ім. Г.Є. Пухова. – № 60. – Київ. – 2011. – С. 45-50.
 6. Назаревич О.Б. Статистичний аналіз динаміки газоспоживання міста / О.В. Мацюк, О.Б. Назаревич, Л.М. Щербак // Моделювання та інформаційні технології збірник наукових праць (інститут проблем моделювання в енергетці НАН України ім. Г.Є. Пухова). – Київ, 2011. – № 61. – С. 37-45.
 7. Назаревич О.Б. Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста на основі адитивної моделі та з врахуванням метеофакторів / О.Б. Назаревич // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: «Век+». – 2012. – №. 57. – С. 110-117 с.

Патенти і свідоцтва:

 1. Патент N 98020903 «Приводний відкритошарнірний ланцюг» / Кривий П.Д., Назаревич Б.І., Назаревич О.Б. // (позитивне рішення на видачу деклараціійного патенту від 26.03.1999 р., Держпатент України. Науково-дослідний центр патентної експертизи. Реєстраційний номер 98020903 від 20.02.98р.)  (позитивне рішення на видачу патенту на 20 років від 12.11.2002 р, Державний департамент інтелектуальної власності. Український інститут промислової властності УКРПАТЕНТ)
 2. Комп’ютерна програма HostLibConverter 1.0 / О.В. Мацюк, Р.М. Лукавий, О.Б. Назаревич, Н.В. Пйонтко, Г.В. Шимчук // А.с. про реєстрацію авторського права на твір №40120 “Комп’ютерна програма HostLibConverter 1.0” [Текст]. – 2011.

Тези конференцій:

 1. Назаревич О. Дослідження особливостей енергоспоживання в умовах ритміки методом гістограмного аналізу / М.В. Приймак, О.В. Мацюк, О.Б. Назаревич, Г.В. Шимчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» (присвячена 50-річчю заснування ТНТУ та 165- річчю з дня народження Івана Пулюя, 19-21 травня). – Тернопіль. – ТНТУ. – 2010. – С. 301-302.
 2. Назаревич О. Виділення сезонного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання // XIV наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (27 – 28 жовтня). – ТНТУ. – 2010. – С. 26-27.
 3.  Назаревич О. Програмна реалізація задачі апроксимації законів розподілу кривими Пірсона / О.В. Мацюк, О.Б. Назаревич, Г.В. Шимчук // XIV наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (27 – 28 жовтня). – Тернопіль:ТНТУ. – 2010. – С. 24.
 4. Назаревич О.Б.  Аналіз динаміки газоспоживання регіону методом «Гусениця»-SSA та використання українського національного гріду // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (21-22 грудня). – Тернопіль:ТНТУ. – 2010. – С.93.
 5. Назаревич О. Б. Виділення трендових складових часового ряду газоспоживання методом гусениця-SSA в українському національному гріді // Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів (12-13 січня). – К.:ІПМЕ. – 2011. – С. 113.
 6. Назаревич О.Б. Реалізація алгоритмів виділення трендових складових часових рядів газоспоживання в Українському національному гріді / І.В. Белова, О.Б. Назаревич, І.В. Стьопочкіна // Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. Proceeding of the Internetional Scientific Conference of Students and Young Scientists (21-25 January) — Kyiv:Bukrek, 2011. — pp. 63-64.
 7. Назаревич О.Б. Реалізація «Гусениця»-SSA для паралельних систем зі спільною пам’яттю / І.В. Белова, О.Б. Назаревич // Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ч. 1 (22 квітня). – К.:КПІ:Фізтех. – 2011 – С. 66-67
 8. Назаревич О.Б. Оцінка продуктивності реалізації методу Гусениця-SSA для паралельних систем з розподіленою пам’яттю / О.Б. Назаревич, І.В. Белова // Інформаційні моделі, системи та технології: матеріали І науково-технічної конференції факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ (20 травня). – Тернопіль:ТНТУ. – 2011. – С. 134-135.
 9. Назаревич О.Б. Реалізація Гусениця-SSA для паралельних систем з розподіленою пам’яттю / О.Б. Назаревич, І.В. Белова // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології ACIT-2011: матеріали Всеукраїнської школи семінару молодих вчених і студентів (20-21 травня). – Тернопіль:ТНЕУ. – 2011. – С. 95-96.
 10. Назаревич О.Б. Моделювання задачi безпеки газоспоживання з використанням часових рядів. / А.М. Хнигiчева, І.В. Белова, О.Б. Назаревич // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT-2011 (23–28 травня) ННК “IПСА”  НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2011.  – С. 170
 11. Назаревич О.Б. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу та обробки часових рядів газоспоживання / Назаревич О.Б., Мацюк О.В., Шимчук Г.В., Пйонтко Н.В. // Матеріали щорічної науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів, Київ, 11-12 січня 2012 р. / Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова – К.:2012 – С. 30.
 12. Назаревич О.Б. Аналіз часових рядів газоспоживання міста методом емпіричної модової декомпозиції (EMD) / О. Назаревич, Г. Шимчук // Матеріали ІІ науково-технічної конференції “Інформаційні моделі, системи та технології”, Тернопіль, 25 квітня 2012 р. / Терноп. нац. техн. Ун-т. – Т., 2012. – С. 8.
 13. Назаревич О.Б. Алгоритм аналізу даних газоспоживання міста. / Назаревич О.Б // Матеріали щорічної науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів, Київ, 9-10 січня 2013 р. / Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова – К.:2013 – С. 113.
 14. Назаревич О.Б. Реалізація регресійного аналізу газоспоживання з використанням пакету Matlab / О. Назаревич, Н. Загородна, М. Фриз // Матеріали ІІІ науково-технічної конференції “Інформаційні моделі, системи та технології”, Тернопіль, 24 квітня 2013 р. / Терноп. нац. техн. Ун-т. – Т., 2013. – С. 22.
 15. Назаревич О.Б. Створення математичної моделі газоспоживання по даним вимірювань / Н.В. Завгородня, О.Б. Назаревич, М.Є. Фриз, Л.М. Щербак // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2013: шоста міжнародна науково-практична конференція, 27-29 травня 2013 р. – К.: НАУ,  2013. – С. 144-145.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.